Vyznání (konfese)

Kategorie: křesťanství

Náboženské vyznání vyjadřuje formálně ústřední výpovědi víry specifického náboženského společenství, nepředstavuje však žádné sumární krátké shrnutí jeho obsahu, nýbrž má svůj význam jen jako akt vyznání, to jest tím, že ho věřící vysloví. Tím vyznává za prvé zvláštní vztah Boha a člověka, jak je charakteristické pro jeho víru; za druhé vyznává vztah či přiznává se ke společenství, které je na této víře založeno. Za třetí slouží vyznání k vymezení vůči jiným společenstvím víry. Historicky vyplývá vznik vyznání ze vzájemné konkurence univerzálních náboženství a z potřeby dát původně sociálně a politicky heterogenní skupině národa společnou kulturní základnu. Termín "vyznání víry" určuje křesťana jako člena určité církve. Každé vyznání se chápe jako určitá interpretace učení Kristova. Dějiny vyznání jsou poznamenány krvavými konflikty mezi jednotlivými konfesemi. Dlouhou dobu se dosahovalo mírového vyrovnání mezi vyznáními jen jejich geografickým oddělením (viz augšpurský náboženský mír). Z toho vzešel v 19. stol. bojovný konfesionalismus. Dnes u mnohých křesťanů vymizelo konfesní vědomí. To společné se v křesťanské víře jeví důležitější než konfesní rozdíly. Písemná vyjádření vyznání, resp. jejich symbolů jsou normou věrouky a jsou církevně nebo teologicky autorizovány. K nejznámějším patří apoštolské vyznání víry, Nicaenum (nicejsko-konstantinopolské) a Athanasiovo (Athanášovo), rozhodnutí koncilů, závěry synod a někdy i papežské doktrinální encykliky. V luteránských oblastech se reformátoři snažili zakotvit spisy vyznání závazně do právních norem státu. Slavným příkladem je Kniha konkordií. Přesto dosáhly jen některé spisy vyznání nadkrajového významu, např. augšpurské vyznání a katechismy Lutherovy. V reformované církvi je mnohem větší počet vyznání, avšak zde ustupuje do pozadí dogmatická víra za uspořádáním života obce (viz augsburská konfese, Helvetská konfese, westminsterské vyznání, česká konfese, skotská konfese - skotská církev). Součástí katolické mše svaté je i vyznání víry (krédo), které shromáždění věřící recitují nahlas.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz