Ultramontanismus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: papežství

Pojem je odvozen ze středověkého latinského označení zaalpských obyvatel; užívaný ve Francii, Německu a Holandsku v 17. - 18. stol., vyjadřuje se jím zdůraznění závislosti na papeži jako nejvyšším učiteli, knězi a pastýři církve. Tímto pojmem se označoval vývoj, který začal po koncilu tridentském a dosáhl v obou papežských dogmatech 1. vatikánského koncilu svého naukového vrcholu. Utramontanismus odmítá svobodu teologické nauky a bádání stejně tak jako svobodu svědomí jednotlivého křesťana. V politickém ohledu byli za utramontánní označováni ti katolíci, kteří poměřovali státní předpisy a zákony vždy s církevními principy.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

papežstvíCopyright iEncyklopedie.cz