Smíření

Kategorie: křesťanství

Návrat k míru s Bohem a s bratry díky jeho milosti plynoucí ze svátosti - pokání či ze - zpovědi. Bývá tak nazýván i obřad znovuvysvěcení chrámu nebo hřbitova po jejich zhanobení. Lat. expiatio. Čin, kterým je odčiněna urážka způsobená Bohu hříchem. Nejdokonalejší formou smíření bylo obětování se Ježíše Krista na kříži. Syn Boží nabídnutím svého života na sebe vzal všechny hříchy lidí, vykoupil lidstvo z otroctví zla a vrátil člověku důstojnost syna Božího (srov. list Židům). Svátek smíření je podzimním židovským svátkem (jom - kipur).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství



Copyright iEncyklopedie.cz