Seminář

Kategorie: křesťanství

Z lat. seminarium, »školka«. Místo, kde se člověk s - povoláním duchovně i odborně připravuje na - kněžství. Semináře ustanovil tridentský koncil na podporu reformy duchovenstva. Měly vyloučit, aby ke svěcení byli připuštěni neznalí a nezralí - klerici. - Pokyny pro s. vydává - Kongregace pro katolickou výchovu, která také zřizuje interdiecézní s. a schvaluje jejich stanovy. Cílem malých s. je především napomáhat, aby u mladých chlapců, kteří vykazují známky povolání, se povolání lépe rozeznalo a aby se na ně odpovědělo zvláštní náboženskou výchovou spojenou s přiměřeným humanitním vzděláním. Ve velkých s., které existují na diecézní, interdiecézní nebo národní úrovni, směřuje příprava k výchově - kněží, kteří žijíce duchem - evangelia (CIC 244) jsou schopni je hlásat a vést - Boží lid. Seminaristé se proto vzdělávají v náboženství, liturgice, v bratrském životě a v evangelijních ctnostech, v misijní činnosti, ve vědecké činnosti (filosofie, - teologie) a v duchovní správě (CIC 232-264).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz