Přikázání

Kategorie: křesťanství

Označuje se tak obvykle deset přikázání ( - desatero), které podle biblické tradice dal Bůh Mojžíšovi na hoře Sinaj po odchodu ( - exodus) z Egypta (Ex 20,1-17) a které jsou - židé a křesťané povinni zachovávat. První tři se týkají vztahu člověka k Bohu, ostatních sedm pojednává o vztazích mezi lidmi: 1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. 2. Nevezmeš jméno Boží nadarmo. 3. Pamatuj, abys světil sváteční dny. 4. Cti otce a matku. 5. Nezabiješ. 6. Nesesmilníš. 7. Nepokradeš. 8. Nepromluvíš křivého svědectví 9. Nepožádáš manželky bližního svého. 10. Nepožádáš statku bližního svého (srov. Kat. 506 a další, č. 2052 a další). V náboženském významu jsou p. pozitivní předpisy vyhlášené církví. Mají být věřícím zárukou, že dosáhnou v oblasti - modlitby, morálky a v růstu lásky k Bohu a k bližnímu nezbytného minima. Církevních p. je pět: účastnit se - mše svaté o nedělích a zasvěcených svátcích, vyzpovídat se alespoň jedenkrát do roka, jít ke svatému - přijímání alespoň o - velikonocích, světit zasvěcené svátky, zachovávat stanovené posty (srov. Kat. 2041-2043).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz