Mariánská úcta

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: Maria

V prvých třech staletích byla Ježíšova matka Maria, protože "svědectví o ní v Novém zákoně je velmi skrovné a utajené" (O. Koch), zcela ve stínu svého syna Ježíše Krista. Teprve od 4. stol. vystupovala jako "matka Boží" stále více do popředí. Ekumenický koncil v Efesu (431) vyhlásil nejstarší dogma o Mariině Božím mateřství: "Kdo nevyzná, že Emanuel je pravý Bůh a proto svatá Panna rodička Boží, protože Slovo (viz Logos), pocházející z Boha, které se stalo tělem, porodila v těle, ten budiž vyobcován." Od 3. stol. dosvědčují liturgická vyznání víry, že Maria při početí Ježíše z Ducha svatého byla panna. Tento názor vyzvedl ekumenický koncil v Konstantinopoli (381) jako článek víry. Už časně byly ke cti Panny Marie zasvěcovány kostely a slaveny svátky (zvěstování, narození, očišťování, smrt a nanebevzetí). Zatímco uctívání P. Marie kvetlo v klášterech odevždy, šířil se Mariin kult v lidu teprve v pozdním středověku. Začátky modlitby růžence jako oblíbené formy uctívání P. Marie jsou v 15. stol. Ještě silnější než na Západě byla mariánská úcta ve východních církvích, což je vidět už v kultu ikon. I Martin Luther a jiní reformátoři chovali velkou úctu k Panně Marii jako matce Pána Ježíše. Lurdy a Fatima patří pro svá mariánská zjevení (1858, resp. 1917) ještě dnes k nejvýznamnějším poutním místůn. Jako už papež Sixtus IV. a ekumenický koncil v Tridentu, byl i papež Pius IX. přesvědčen o tom, že Maria byla uchráněna od dědičného hříchu, a učinil tuto víru r. 1854 všeobecně závazným dogmatem. Tridentský koncil kromě toho vyhlásil, že Panna Maria zůstala dokonce bez jakéhokoli osobního hříchu. Papež Pius XII. vyhlásil r. 1950 v konstituci: "Je Bohem zjevenou pravdou víry, že neposkvrněná, vždy panenská matka Boží Maria byla po skončení svého pozemského života vzata s tělem i duší do nebeské slávy." Tentýž papež ozdobil Pannu Marii r. 1954 titulem "Královna nebe a země". O deset let později představil papež Pavel VI. Pannu Marii na 2. vatikánském koncilu jako "Matku církve". Přílišný marianismus v teologii byl v poslední době vystřídán věcnou mariologií. Katoličtí věřící jsou nakloněni od 2. vatikánského koncilu stavět božského Ježíše zcela zřetelně nad jeho lidskou matku Marii - jako kdysi v původní církvi.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

MariaCopyright iEncyklopedie.cz