Manželství

Kategorie: křesťanství

Manželská úmluva či smlouva, jíž muž a žena vytvoří důvěrné společenství na celý život v lásce, pocházejí od samotného Stvořitele: »Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem..., muže a ženu je stvořil« (Gn 1,27). A dále: »Proto opustí muž svého otce a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem« (Gn 2,24). Svou povahou je manželství k prospěchu manželů a také ke zplození a výchově dětí. Pro pokřtěné povýšil Kristus m. na - svátost (GS 48, CIC 1055). Svátost m. je znamením jednoty Krista a církve. Dává manželům - milost milovat se - láskou, jakou Kristus miloval církev. Milost svátosti tak zdokonaluje lidskou lásku manželů, upevňuje jejich nerozlučitelnou jednotu a posvěcuje je na cestě k věčnému životu. M. se zakládá na souhlasu těch, kdo uzavírají manželskou smlouvu, to je na vůli definitivně se navzájem odevzdat jeden druhému s cílem žít ve společenství věrné a plodné lásky. Jednota, nerozlučitelnost a otevřenost k plodnosti jsou pro manželství podstatné. Mnohoženství je s jednotou manželství neslučitelné, - rozvod odděluje to, co Bůh spojil. Odmítání plodnosti zbavuje manželský život »nejvzácnějšího daru«, dítěte. Nový sňatek rozvedených, dokud ještě žije právoplatný manžel, porušuje Boží plán a Boží zákon, kterému učil Kristus. Tito znovu oddaní nejsou odloučeni od církve, avšak nemohou přistupovat k - přijímání §eucharistie (srov. Kat. 1601-1666). V prvních staletích křesťanství neměl křesťanský sňatek svůj vlastní obřad a byl slaven stejně jako sňatek nekřesťanů. Od 4. stol. se začalo s - žehnáním prstenů a slavnostním slavením eucharistrie. Počátkem druhého tisíciletí přešly otázky manželského práva pod pravomoc občanských a církevních soudů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz