Katolická reforma

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní dějiny

Časové zařazení: 16. století

Podle hesla ecclesia semper reformanda (církev má být stále reformovaná) se pokusy o k.r. objevolvaly v každé době ze strany jednotlivců či skupin (různá hnutí zastánců křesťanské - chudoby, pronásledování bludařů, legislatura k - herezím), v pozdním středověku však rozsáhlé velké množství věřících pochopilo, jak naléhavě nutné a potřebné je sebeobnovení celé církve, jak - duchovenstva, tak - laiků. Přesto programy k.r., byť i četné, jako např. programy - koncilů v Kostnici, v Bazileji a 5. lateránského, či programy papežské komise z 1536, a ani dílo obnovy zahájené především ve Španělsku a v Itálii v 15. a 16. stol., nepřinášely žádné zřetelné výsledky. Teprve výzva církvi, představovaná - protestantskou reformou, přesvědčila vrchol církve ( - papeže a římskou - kurii), aby pomalu opustila stále výraznější zesvětštění a vrátila se ke christianizaci založené na - evangeliu. Pavel III. ustavil 1536 komisi pro k.r. složenou z - biskupů a - kardinálů, jmenoval kardinály pouze z mužů toho hodných, a byť i po dlouhém váhání, provedl jistě nejrozhodnější čin svého - pontifikátu. Svolal totiž - tridentský koncil. Ve třech etapách na celkem 25 zasedáních (1545-1563) schválil koncil program velkolepé k.r., na jehož uskutečnění se energicky angažovali papežové zvaní »reformátoři«: Pius V. (1566-1572), Řehoř XIII. (1572-1585) a Sixtus V. (1585-1590). Vedle kněží a biskupů, kteří se pustili především do pastorační činnosti (Karel Boromejský, Petr Canisius a d.) se podílely na hlásání evangelia a na jeho uskutečňování v soukromém, církevním a veřejném životě také četné nově založené - kongregace a - řeholní řády (- oratoriáni, - barnabité, - jezuité, - kapucíni a d.). K.r. vyvěrala především z vnitřní potřeby církve, zatím co protireformní opatření byla motivována hlavně vůlí a potřebou bojovat proti protestantské reformaci. V 17. stol. četná úsilí k.r. postupně ochabla, aniž by však vyhasla docela.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

církevní dějiny

16. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz