Katecheze

Kategorie: křesťanství

Z řec. katéchésis, »ústní poučení«, doslova »poučení živým hlasem«. Termín se užívá k označení výuky zaměřené na předávání křesťanské - víry. Sv. Lukáš a sv. Pavel ho používali pro označení výuky založené na poselství - evangelia. V organizaci křesťanského katechumenátu ( - katechumen) označovalo slovo k. výuku k přípravě na křest. Z apoštolského období se nezachoval žádný text k., i když - Skutky apoštolů dovolují zrekonstruovat její základní rysy (Petrova kázání, Sk 2,14-40, Sk 3,12-26, Sk 5, 29-32, Pavlova kázání, Sk 13,16-41, Sk 17,22-31). Z období poapoštolského jsou důležitá díla k. jako Didaché, Hermův Pastýř, Dopis Diognetovi, později ve 4. stol. jsou to Katecheze Cyrilovy, De mysteriis sv. Ambrože, Křestní katecheze sv. Jana Zlatoústého atd. K., jejímž předmětem je spásonosná událost Kristova života, se pokouší aktualizovat - zjevení ( - bible, ústní podání, - tradice a - učitelský úřad) podle historických potřeb člověka. Druhý - vatikánský koncil dal k. nový podnět k obnově a k přizpůsobení požadavkům současnosti.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz