Kaplan

Kategorie: křesťanství

Odvozeno od - kaple. - Kněz, jemuž je svěřena nastálo, byť i jen částečně, pastorační péče o nějaké společenství nebo zvláštní skupinu věřících (řeholní laická společenství, sdružení věřících, nemocnice, sirotčince, starobince, věznice, uprchlíci, vyhnanci, vojáci, námořníci atd.) podle ustanovení obecného i partikulárního práva (CIC 564, 568). K. je povinen udržovat náležité spojení s - farářem (CIC 571). Je třeba, aby k. měl všechna pověření, která vyžaduje řádná pastorační péče. Kromě těch, která uděluje partikulární právo nebo zvláštní zmocnění, má k. ze svého úřadu oprávnění udílet - svátost smíření věřícím svěřeným do jeho péče, hlásat jim slovo Boží, udílet zvláštní svaté přijímání pro nebezpečí smrti a svátost pomazání nemocných a udělit svátost - biřmování těm, kteří jsou v nebezpečí smrti (CIC 566, par. 1). V nemocnicích, vězeních a při námořních plavbách má k. ještě pověření zbavovat nápravných - trestů nastupujících bez rozhodnutí - představeného (tresty - latae sententiae), nevyhrazených a úředně nezjištěných. V českém prostředí se stalo obvyklým užívat slova k. pro farního vikáře, tedy pro kněze, který je určen k pomoci faráři (na Moravě někdy nazýván kooperátor).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz