Jeruzalém

Kategorie: religionistika

Podkategorie: místopis

Střed židovských a křesťanských dějin spásy, dnes hlavní město Izraele, je zmiňován v různých starozákonních spisech různým způsobem. Jméno Uru-Salim znamená pravděpodobně "založení Boha Šalema". V arabštině se nazývá El-kuds, svaté; hebrejsky Jerúšálájím, město pokoje. Leží ve výšce asi 700 metrů, údolí rozděluje území města na západní pahorek a východní, v němž leží na jihu Sion a dále severněji chrámový pahorek. Sion je starým městem Jebusejců, které král David dobyl a učinil ho židovskou rezidencí. Král Šalomoun dal na severním okraji Davidova města postavit první chrám. Po roztržení původní říše na dva státní celky (933 př. Kr.) se stává Jeruzalém hlavním městem Judska, kdežto severní království si zřídilo hlavní město v Samaří (Šómerón). Roku 597 př. Kr. dobyl město Nebukadnezar, vyloupil chrámový poklad a odvedl r. 587 většinu obyvatelstva do babylónského zajetí. Za perského krále Kýra II. byl chrám r. 538 znovu postaven, asi o sto let později město nově opevněno. Znovu ho dobyl Seleukovec Antiochos IV., Makabejcům se podařilo dobýt ho zpět a znovu vysvětit chrám. V židovské válce proti římské nadvládě bylo město r. 70 po Kr. zničeno až na malé zbytky, čímž Židé ztratili svou ústřední svatyni. Po porážce povstání Bar-Kochby (135 po Kr.) se zmenšené městské území stalo římskou kolonií Aelia Capitolina, základ dnešního Jeruzaléma. Jeruzalém, město původní církve, byl povýšen v 5. stol. na koncilu v Chalcedonu na patriarchát. Roku 638 ho dobyli Arabové a postavili v něm jako posvatné islámské místo skalní dóm na chrámové hoře. Město je posvátné i pro křesťany. Kolem r. 1100 tam zřídili křižáci křesťanské království, které trvalo až do doby, než ho r. 1187 dobyl Egypťan Saladin. Od r. 1517 byl Jeruzalém pod tureckou nadvládou až do dobytí Brity r. 1917. Po skončení britského mandátu a následkem židovsko-arabské války r. 1948 byl rozdělen na židovskou západní a arabskou východní část, kterou Izraelci anektovali v šestidenní válce r. 1967. Proti rozhodnutí OSN z r. 1947 a 1949 prohlásila izraelská vláda Jeruzalém 23. 1. 1950 za hlavní město.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

místopisCopyright iEncyklopedie.cz