Církevní právo

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní právo

Kodex kanonického práva (Codex iuris canonici - CIC) obsahuje pro katolíky závazné základy práva a zásady, podle nichž mají být uspořádány vztahy uvnitř církve, jak vyplývají z její neměnné, protože Bohem zjevené nauky. Původní CIC z 19. 5. 1917 byl revidován a aktualizován a 25. 1. 1983 zveřejněn. CIC navazuje na Corupus iuris canonici, jehož základem je tzv. Graciánův dekret z roku 1140, ve kterém kamaldolský mnich Gracián (+1158) z Boloně sesbíral rozptýlené církevní právní normy (canones). Později k nim přibyly dekretálky Řehoře IX. (1234), Bonifáce VIII. (1298) a Klementa V. (1317) a výnosy papežů z pozdější doby (tzv. Extravagances). Církevní normy reflektují měnící se společenské okolnosti, obecně u nich platí zásada, že nejsou závazné při závažné újmě.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

církevní právoCopyright iEncyklopedie.cz