Církev

Kategorie: křesťanství

Slovo pochází z řeckého kyriaké, což znamená tolik jako "patřící Pánu". Slovu "církev" odpovídá též hebrejské qahal, což se do řečtiny překládá jako ekklesia. Křesťanská církev je viditelné, Ježíšem z Nazareta založené společenství těch, kteří věří v Ježíše jako Spasitele a Božího Syna. Založil ho Kristus, aby po jeho nanebevstoupení jeho dílo vykoupení pokračovalo hlásáním evangelia a udělováním svátostí. Základní kámen církve položil Kristus sám, když během své učitelské činnosti shromáždil kolem sebe učedníky, z nichž dvanáct vyvolil za apoštoly. O letnicích vstoupila církev do života. Brzy po seslání Ducha svatého kázali apoštolové z příkazu Krista evangelium v celém světě a zakládali na různých místech křesťanské obce. Bible popisuje bytí církve v mnoha obrazech: Církev je jako stavba (list Efezanům 2, 21), "dům Boží" (1. list Timotejovi 3,15), neboť má v Kristu živý kámen úhelný (list Efeským 2,20). Svým Duchem svatým spojuje Kristus věřící v jednu velkou rodinu Boží, spojuje dohromady základní kameny, apoštoly (Zjevení 21,14), a mnohé stavební kameny, věřící (list Efeským 2,21-22). Jiné obrazy bible opisují vztah Krista k jeho církvi: Církev je tělo Kristovo (list Efezanům 1,20n). Vztah Krista k jeho věřícím lze přirovnat ke vztahu vinného kmene k jeho ratolestem (Jan 15,1n). Do církve se vstupuje křtem. Z vody a Ducha svatého se člověk rodí znovu jako dítě Boží. Ovšem bludem a odpadem od víry (apostaze) se může člověk od církve Kristovy zase oddělit. Kristova církev má čtyři podstatné znaky, které jsou vyjmenovány v nicejskokonstantinopolském vyznání víry. Je jedna, svatá, katolická (tj. všeobecná) a apoštolská. Musí být jednotná, tj. musí mít na všech místech a ve všech dobách tutéž nauku. Církev musí být svatá, tj. musí mít takové učení a strukturu, jež mohou lidi vést k nejvyšší mravní dokonalosti. Církev musí být katolická nebo všeobecná, tj. je světovou církví a má poslání ke všem lidem a národům. Církev Kristova je apoštolská, tj. existuje od dob apoštolů, předává jejich nauku a nástupci apoštolů jsou její biskupové. V církvi jsou představení (viz papež, biskup, kněz) a laici. Pokud jde o otázku, kde je dnes církev, založená Kristem, jsou rozdíly podle toho kterého vyznání. Zatímco katolická církev trvá na tom, že církev Kristova je viditelně uskutečněna v katolické církvi, domnívá se anglikánská a protestantské církve, že veškeré křesťanstvo je církví Kristovou a jednotu různých vyznání je možné si představovat jako různé větve na jednom kmeni.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz