Apoštolský stolec

Kategorie: křesťanství

Protože z právního hlediska je katolická církev autonomním společenstvím, nezávislým na jakékoliv lidské moci, čili je svrchovaná, výkon této svrchovanosti - svrchovanosti duchovní - přísluší římskému - biskupovi ( - papežský primát). A vzhledem k tomu, že se jedná o společenství složité a všude rozšířené, potřebuje římský biskup podporu a spolupráci celého souboru podřízených orgánů. Tento soubor, v jehož čele stojí římský velekněz, se nazývá A.s. Nicméně výraz A.s. se vyskytuje jak v oblasti nauky, tak v oblasti práva a je úzce spjat, někdy zřetelně, někdy méně jasně, s naukou a právem - katolické církve, římského pontifikátu ( - papežství) a státu města - Vatikán. Podle - Kodexu kanonického práva však A.s. může mít dva rozdílné významy: jeden širší a všeobecný zahrnuje nejen římského velekněze, ale - nevyplývá-li něco jiného z povahy otázky a ze souvislosti - také státní sekretariát a další orgány římské - kurie, druhý užší a speciální, zahrnující výlučně římského velekněze (čili papežský úřad, srov. CIC 361). Poněvadž A.s. je nejvyšší řídící orgán, je jak v jednom, tak v druhém směru odlišný jak od církve, tak od městského státu Vatikán jako hlava od svého těla: v jednom případě od těla mystického, ve druhém případě od těla politicko-státního. Je-li vše jasné, pokud jde o kanonické uspořádání, není tomu tak v oblasti mezinárodního práva. Nicméně je rozdílný od římské kurie jako celek od části.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz