Apokryf

Kategorie: křesťanství Bible

Z řec. apokryfos, »skrytý«, »vzdálený« (ze slovesa apokryptein, »skrývat«). Židovsko-křesťanské náboženské spisy, nepřejaté do biblického - kánonu, sepsané mezi 2. stol. př. Kr. a 4. - 6. stol. po Kr. Je nejisté, zda termín je odvozen z pohanského či židovského světa. U pohanů se termín a. používá k označení knihy obsahující učení, které mělo být utajováno před nezasvěcenými (esoterické spisy). I Josef Flavius, když pojednával o - esejcích, se zmiňuje o knihách, které měly být tajeny, protože obsahovaly esoterické učení, ale nevyplývá z toho, že by židé nazývali tyto knihy a. Tímto přídavným jménem nazývali spíše posvátné svitky, které nesloužily k liturgickému použití, protože byly opotřebené, a bývaly odloženy nebo »skryty« (genuzim) na místě připojeném ke kultovní budově. Ireneus a Tertulián používali výrazu a. jako synonyma pro »nepravé«, Origenes, Jeroným a Augustin nazývali a. ty knihy SZ, jež netvořily součást židovského - kánonu, nýbrž jen křesťanského. Souběžně s vymezováním biblického kánonu označoval tento výraz spisy, které do kánonu nepatřily, ale kterým se podle titulu, obsahu nebo autora, jehož napodobovaly, dostávalo posvátné úcty, rovnající se vážnosti kanonických knih. A. ve SZ jsou historické (Kniha jubilejí, Život Adama a Evy, Nanebevzetí Izaiáše, Jobův testament, Šalomounova závěť atd.), didaktické (Žalmy Šalomounovy, Píseň Šalomounova, Modlitba Manasova atd.) a apokalyptické (Kniha Henochova etiopská, přeložená z hebrejského nebo aramejského originálu, Kniha Henochova slovanská, z řec. originálu, Kniha Henochova hebrejská, Apokalypsa Abrahámova, Apokalypsa Eliášova atd.). A. v NZ se rozdělují jako kanonické spisy, tedy na evangelia (evangelium Židů, evangelium Petrovo, evangelium Dvanácti apoštolů, Protoevangelium Jakubovo atd.), skutky (Skutky Petrovy, Skutky Pavlovy, Skutky Janovy, Skutky Ondřejovy atd.), listy (list Apoštolů, list Pavlův Laodicejským a Alexandrijským, Pavlovy listy Senekovi a Senekovy listy Pavlovi atd.), apokalypická literatura (Apokalypsa Petrova, Nanebevzetí Pavlovo atd.). - Deuterokanonické knihy.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

BibleCopyright iEncyklopedie.cz