Anděl

Kategorie: křesťanství

Z řec. ánghelos, (které je překladem hebrejského mal'eak) »posel«, později v latině angelus. Duchová bytost, svou povahou se nacházející mezi člověkem a Bohem. Je Božím poslem. V - bibli je popsáno mnoho případů zjevení se a., ponejvíce v lidské podobě: zjevil se Hagar (srov. Gn 16,7), Abrahámovi (srov. Gn 18,1-2), Lotovi (srov. Gn 19,1), Jákobovi (srov. Gn 28,12). Ve SZ se nemluví výslovně o stvoření a., ale vyplývá ze skutečnosti, že Bůh je stvořitel všech bytostí (srov. Ex 20,11, Ž 148,1-5). Přítomnost pokušitele v podobě hada v pozemském ráji (srov. Gn 3,1-15) dává tušit pád a. proměněných v démony. A. se starají o lidi: zachraňují Lota (srov. Gn 19), Tobiáše a Sáru (srov. Tob 12,14-15), tři mládence z pece (srov. Dn 3,49). Někdy z Božího příkazu trestají lidi (srov. Gn 19,11, 2 Sam 24,16-17). Ve SZ se vyskytuje také velmi zvláštní postava a. Jde o anděla - JHWH, který se představuje jako Boží posel a současně mluví a jedná jako Bůh (srov. Gn 16,10-13, Gn 31,11-13 atd.). Mnozí církevní otcové a učitelé považovali tuto postavu za projev - teofanie. V NZ jsou a. představováni jako duchové (srov. Žid 1,14), neviditelní (srov. Kol 1,16), kteří nemají tělesné potřeby (srov. Mt 22,30), a mluví se výslovně o jejich pádu (srov. Jud 6, 2 Petr 2,4). - Apokalypsa je obzvláště bohatá na zobrazení a., a to i pro svůj literární žánr. Pseudodionysius rozděluje a. do devíti »kůrů« či kategorií, majících tři hierarchické stupně: serafové, cherubové, trůny, panstva, síly, mocnosti, knížata, archandělé, andělé.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz