iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Jeremiáš

Potomek kněžského rodu, pocházející z Anatótu, je jedním z velkých proroků Starého zákona. Od roku 628 př. Kr. až do zničení Jeruzaléma r. 586 př. Kr.působil v jižní říši Juda a oznamoval stále znovu svými napomínavými a žalobnými projevy hrozící zánik. ... … více

Lovci lebek

V jihovýchodní Asii, ale místy i v západní Africe a Jižní Americe, byl lov lebek velmi rozšířen. Aby získali sílu a vážnost, museli válečníci ukořistit lebku osoby z cizího kmene. U Dajaků na Borneu se chlapec směl oženit teprve tehdy, když získal trofej ... … více

Intinkce

V církevní lat. intinctio, odvozeno z intingere, »namočit«. Namočení - hostie do - kalicha s konsekrovaným vínem, když se podává - přijímání pod obojí způsobou. Je to jeden ze způsobů přijímání pod obojí způsobou, nazývaný per intinctionem. - Eucharistie, ... … více

Střední cesta

Ve své první naukové řeči vysvětloval Buddha svým posluchačům, že ani odevzdanost smyslovým radostem ani umrtvování nevedou ke spáse, nýbrž "střední cesta": příklon ke světským požitkům probouzí dychtivost, která je příčinou všeho utrpení. To je první ... … více

Sókratés

(*Athény 470 - +Athény 399 př. Kr.). Vedle Aristotela a Platóna asi nejvýznamnější řecký filozof přemohl svou antropologickou etikou dosud převládající kosmologickou přírodní filozofii a etický relativismus sofistů. Žádné Sókratovy spisy se nedochovaly. ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz