iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Pouť

Náboženský zvyk navštěvovat místa milosti, ostatky, zázračné obrazy světců nebo prameny, je prokázán v mnoha náboženstvích. Poutě vznikly z víry, že modlitba na určitých svatých místech je zvláště účinná. Cesty na taková místa jsou známy u Řeků a Římanů, ... … více

Guru

"Ctihodný" je v hinduismu osobní duchovní učitel, kromě toho je "guru" titul prvních deseti světců sikhů. Svému guruovi člověk prokazuje odedávna stejnou úctu jako bohům.… více

Pohanokřesťanství

Novozákonní obce se tvořily po prvním vyhnání židokřesťanů z Jeruzaléma (kolem r. 43) zprvu v Sýrii a Kilikii. Zpočátku byli pokřtění nežidé jako proselyté vázáni židovským zákonem. Na zrušení této povinnosti, které se už praktikovalo zvláště v Antiochii, ... … více

Antiochijská škola

Tento proud raného křesťanství je nazýván podle tehdejšího hlavního města Sýrie, Antiochie na Orontu. Zvláštní pro antiochijské pojetí, které bylo v protikladu k alexandrijské škole, byla "doslovná" věrnost slovnímu znění Písma svatého (viz bible), které ... … více

Lex credendi - lex orandi

Shrnutí známého lat. axiomatu připisovaného Prosperu z Akvitánie (+463), který v úplnosti zní: »Ut legem credendi statuat lex suplicandi« (Ať množství a způsob modlitby odpovídá rozsahu víry). Axiom osvětluje základní vztah mezi vírou a obřady. Spis Mediator ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz