iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Rajmund z Peňafortu

Narodil se kolem roku 1175 na zámku Peňafortu u Barcelony. Stal se profesorem církevního práva v Bologni a později kanovníkem barcelonské katedrály. Na přání Petra Nolaska sestavil v roce 1222 stanovy pro nově zakládaný řád, jehož posláním bylo vykupovat ... … více

Hlásání

Autoritativní proklamace a dosvědčování víry, které jako poselství církve zahrnuje osobu a působení Ježíšovo, kázání původní církevní obce a evangelium. Jádrem je hlásání spásného jednání a zjevení Božího. Hlásání víry se neděje jen slovem, nýbrž musí ... … více

Řím

Datum založení Říma, 21. duben 753 př. Kr., je stejně fabulací jako postavy zakladatelů města, jimiž měli být podle pověsti Romulus a Remus. Ve skutečnosti osídlili Latinové sedm pahorků města už v předetruské době, od 10. stol. př. Kr. Asi r. 650 př. ... … více

Kolekta

Z lat. collecta, »sbírka«. Termín má různé významy: a) původně znamenal místo setkání, odkud věřící odcházeli v procesí do kostela k liturgické oslavě, b) v - liturgii je k. - modlitba, kterou - kněz přednáší při - mši před bohoslužbou slova, c) k. ... … více

Privilegium petrinum

Umožňuje rozloučit platné - manželství mezi dvěma nepokřtěnými nebo mezi pokřtěným a nepokřtěným tehdy, když se tato manželství nepovažují za svátostná. P.p. je rezervované pouze - papeži jakožto nejvyššímu - pastýři. Důvodem k jeho aplikaci jsou případy, ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz