iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Třináct zásad víry

Mojžíš Maimonides (*1135 - +1204) sestavil tyto principy židovství: Boží existence, jeho jednota, netělesnost, věčnost; absolutní poslušnost vůči němu; učení proroků; přednost, božskost a neměnitelnost tóry; prozřetelnost, odměna a trest mesiášův; vzkříšení ... … více

Pašijový týden

Poslední týden čtyřicetidenní postní doby se nazývá pašijovým týdnem (velikonočním, tichým) na paměť Kristova utrpení a smrti. Hlavní dny, Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota, se slaví velmi starou liturgií, v jejímž středu je smutek ... … více

Tradicionalismus

Z lat. traditio, »předávání«, »tradice«. V obecném smyslu výraz označuje vztah ovládaný výlučně - tradicí, ve zvláštním smyslu pak filosofický a teologický antiracionalistický směr 19. stol., který se rozšířil hlavně ve Francii (od konce francouzské revoluce ... … více

Merkur

Římský bůh obchodu a zisku, jemuž už r. 495 př. Kr. byl zasvěcen chrám, byl ztotožňován s řeckým Hermem. Mezi jiným nosil hůl poslů.… více

Laicizace

V obecném významu označuje politicko-kulturní proces proměny státu a občanských institucí podle zásad - sekularizace. V oblasti církevního práva se vztahuje k pozbytí duchovního stavu - klerika (převedení do stavu laického) v důsledku rozhodnutí náboženské ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz