iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Spravedlnost

V lat. iustitia (z iustus, »spravedlivý«). Jedna ze čtyř hlavních - ctností (spolu s - moudrostí, - statečností a - mírností) »zakládá se na pevné a vytrvalé vůli dát Bohu a bližnímu to, co jim patří« (Kat. 1807). V - bibli se o s. mluví často: v - žalmech ... … více

Primas

Z lat. primas, (původně primus, »první«) »vynikající«. Znamená: a) - biskupa, jenž s ohledem na své sídlo se těší zvláštní cti a ohledům ze strany ostatních biskupů svého regionu, z titulu samého neplynou žádné zvláštní pravomoci, pokud nepramení z jiného ... … více

Ordinace

Tento akt přijetí do duchovního stavu předává novému knězi charisma úřadu a zakládá jeho autoritu v církvi. V katolické církvi je ordinace svátostí. Je uskutečňována vzkládáním rukou biskupa a modlitbami. Ordinace propůjčuje duchovnímu "nesmazatelné znamení" ... … více

Katecheta

Z řec. katechistes. K. je ten, kdo jako věrný následovník Krista předává církevní dědictví znalosti a zkušeností křesťanské - víry.… více

Apoštolský legát

Vyslanec římského - papeže.… více


Copyright iEncyklopedie.cz