iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Bůh

Nadzemská, nesmrtelná a všemohoucí bytost je chápána rozdílně podle toho kterého náboženského vyznání nebo duchovního nazírání. Zpočátku bylo asi uctíváno slunce, měsíc a hvězdy jako božstva, resp. nebeské mocnosti. Motivy takového astrálního náboženství ... … více

Heretik

Z řec. hairetikos, později lat. haereticus. Pokřtěný člověk, který tvrdošíjně popírá nějakou obecně uznávanou křesťanskou věroučnou pravdu nebo o ní pochybuje. Jinak též bludař.… více

Hór (řec. Hóros)

Tento nejdůležitější z egyptských bohů, s podobou sokola, pochází z egyptské prehistorie z prostředí nomádů, kde nebeský sokol byl synonymem náčelníka a později krále. Byl pojímán jako dědic pozemského panství Usírewova, jedna z forem boha Ré (Ré-Harachtej) ... … více

Peklo

Stav kdy člověk s konečnou platností ztrácí Boha tím, že zneužije vlastní svobody, vědomě ho odmítne a tak se sám vyloučí ze společenství s Bohem a blaženými. Ježíš opakovaně mluví o »Gehenně«, o »neuhasitelném ohni« (srov. Mt 5,22.29, Mt 13,42.50, ... … více

Vatikán

Nejmenší stát na světě má jen 0,44 km2 a jeden tisíc obyvatel, z nichž jen polovina má vatikánské státní občanství. Hlavou státu je papež. Vatikánský stát byl založen r. 1929 na základě lateránských smluv uzavřených mezi Svatým stolcem a italským státem, ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz