iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Valentinos

Alexandrijský gnostik Valentinos je zakladatelem nejdůležitější gnostické filozofické školy. Jeho systém, jejž posměšně popisuje Irenej, se věnoval aplikaci platónské diaierese na křesťanské texty, především na Janovo evangelium. Kolem roku 140 se objevuje ... … více

Christologie

Část teologie, která systematicky vysvětluje, kým je sám o sobě Ježíš Kristus. Tzv. ch. shora, je druh ch., která se odvíjí od preexistence Syna Božího, který sestoupil na svět, zatím co ch. zdola vychází ze zkušenosti, kterou Ježíš Kristus učinil, když ... … více

Lapsi

Lat. »padlí«. Označovalo křesťany, kteří během - pronásledování, zvláště za Decia (249-251), odpadli od víry. Existovalo několik druhů těchto odpadlíků: thurificati (ti, co obětovali pohanským bohům - kadidlo), sacrificati (ti, kteří obětovali bohům), ... … více

Goliáš

Goliáš byl legendární hrdina Pelištejců. Podle první knihy Samuelovy, kap. 17 vyzval v době krále Saula izraelské vojsko k boji. Jeho mimořádná síla a výzbroj odstrašovala všechny v Saulově okolí. Starý zákon uvádí o Goliášově smrti dvě verze: podle jedné ... … více

Luxor

Jako sídlo obou "říšských svatyní" chrámů v Luxoru a Karnaku, mělo toto místo nedaleko Wésetu (řec. Théby), od dob Střední říše (1991 - 1786 př. Kr.) vynikající význam pro náboženský život Egypta. V centru uctívání byla trojice Amon - Muut - Chon. Vedle ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz