iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Kancléř

Z pozd. lat. cancellarius. Původně »strážce bran soudní budovy«. Dnes je pověřen starat se, aby »akta - kurie byla řádně napsána a uložena v jejím archivu« (CIC 484). Stejné úkoly má k. církevního soudu (CIC 1475, par. 2).… více

Liber usualis

Lat. výraz znamenající »knihu, která slouží jedné osobě«. Jde o modlitební knihu používanou kdysi - mnichy a - kleriky při společném slavení - mše a - liturgie hodin, obsahující různé proměnlivé ( - graduale) a stálé popěvky ( - kyriale) zpívané během ... … více

Boží mír

Církevní pacifistické hnutí, vycházející z jižní Francie v 11. stol., se snažilo chránit obyvatelstvo stíhané šlechtickými sváry. Jeho cílem bylo uklidnění míst a osob na určitou dobu a zamezení násilných činů. Selské milice, občas zřizované k ochraně ... … více

Dekalog

Podle Starého zákona (Exodus 20,1-17 a Deuteronomium 5,6-18) zjevil desatero přikázání Jahve Mojžíšovi na hoře Sinaj na kamenných deskách. Je vyjádřením vztahu mezi Bohem a vyvoleným izraelským národem. Nejstarším zachovalým opisem je papyrus Nash z 1. ... … více

Roráty

Název pobožnosti, která se koná v adventě před svítáním. Své jméno má odtud, že kněz, který klečel na oltářním stupni, zpíval slova Izaiášova: Rorate coeli, tj. Rosu dejte, nebesa, shůry.… více


Copyright iEncyklopedie.cz