iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Patroklos

Achilleův přítel a druh z mládí je jedním z Homérových hrdinů trojské války. Když se Řekové před Trójou dostali do nejvyšší tísně, protože Achilles se hněval a stáhl se z boje, vytáhl Patroklos v Achilleově zbroji do bitvy a zahnal Trójany zpět až k městské ... … více

Grál

Podle středověké představy je grál tajemný, posvátný předmět, který propůjčuje svému majiteli pozemské a nebeské štěstí. Pověst o grálu se dá odvodit z keltských a orientálních vlivů. Pravděpodobnější je však odvození z raně křesťanské doby. Grál je zamýšlen ... … více

Ludvík

Narodil se roku 1214 v Poissy. Po předčasné smrti svého otce Ludvíka VIII. se stal (1226) francouzským králem; dokud nedosáhl plnoletosti, vládla místo něho jeho energická matka Blanka Kastilská. Oženil se (1234) s Markétou Provensálskou a dobře vychoval ... … více

Smrt

Podle představ většiny národů o posmrtném životě je smrt považována ne za zánik, nýbrž za přechod z jednoho stavu do druhého. Není tedy divu, že většina úmrtních a pohřebních ritů se dá vykládat jako přechodové rity. V mýtu má představa o smrti jako přechodu ... … více

Šulchan aruch

Také psán jako Šulchan Eruk, zanemná tento název v hebrejštině "prostřený stůl". Je to zákonný kodex zachycující nábožensky závazné závěry. Je odvozen z talmudu, ale nezahrnuje složitou rabínskou argumentaci. Sepsal jej rabín Josef ben Efraim Karo (* ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz