iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Schizma

Tím se rozumí formální odštěpení osoby nebo skupiny od církevního společenství a odpírání poslušnosti církevní autoritě. Dodnes je odpírání poslušnosti v katolickém církevním právu přečinem víry. Na rozdíl od hereze se důvod schismatu neskrývá ani tak ... … více

Josefinismus

Forma absolutistického osvícenectví, o něž usilovala v rakouských zemích Habsburků Marie Terezie a které uskutečnil Josef II. v 18. stol. (vládl 1780-1790). Tento program se konkrétně projevoval v četných dekretech, které zasahovaly do organizace katolické ... … více

Biskupství

Z lat. episcopium, »biskupská hodnost«, odvozeno z řec. episkopéion. Tímto výrazem se označuje jak úřad - biskupa, tak budova, kde sídlí a kde jsou obvykle kanceláře biskupské - kurie.… více

Helena

(*Bithýnie asi 255 - +Nikomedie 18.8.330). Matka Konstantina Velikého. Dala se pokřtít r. 312, po svém obrácení navštívila Svatou zemi a našla tam kříž, na kterém byl ukřižován Kristus.… více

Tajemství

Z řec. mysterion. V řečtině měl výraz dvojí význam, světský a náboženský. V prvním významu znamenal tajemství ve smyslu skryté pravdy nebo skutečnosti. Ve druhém významu označoval náboženské iniciační obřady, které zasvěcovaní museli uchovávat v přísné ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz