iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Missa sicca

Lat. doslovně »suchá mše«. Středověký zlořád v provádění mešního obřadu, kdy se sloužila - mše svatá bez eucharistické oběti.… více

Lában

Starozákonní postava, o níž se podává zpráva v dějinách patriarchů v knize Genesis, je bratr Rebeky a tchán Jákobův, který se oženil s jeho dcerami Leou a Ráchel.… více

Oratoř

Z lat. oratorium. Výraz má několik významů: a) »... místo určené... k bohoslužbě ve prospěch nějakého společenství nebo skupiny věřících, kteří se zde scházejí, a k nimž se mohou připojit i další věřící se souhlasem příslušného představeného« (CIC 1223), ... … více

Dějiny náboženství

Dějiny náboženství byly od antiky předmětem zájmu učenců. Ve středověku sloužily účelům apologetiky, tj. ospravedlňování křesťanské víry. O náboženských dějinách v dnešním smyslu lze mluvit nejdříve u spisů napsaných od osvícenství. Dějiny jsou zaznamenaly ... … více

Václav, kníže

Svatý Václav, český národní patron, jehož jméno znamená "více slavný", byl nejstarším synem knížete Vratislava I. a Drahomíry. Měl dva bratry (Boleslava a Spytihněva, jenž zemřel mlád) a čtyři sestry. Jako jeden z mála v té době se naučil číst a psát, ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz