iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Cenobitství

Cenobitství je způsob života prvotních mnichů. Za otce je považován Pachomius, který sjednotil několik samostatných cel v první klášter (asi 320). Pro takový klášter byly charakteristické společný život, obživa i stejná pravidla, která Pachomius sepsal ... … více

Duns Scotus, Johannes

(*Duns kolem r. 1266 - +Kolín 8.11.1308). Nejvýznamnější myslitel františkánské školy se snažil spojit Bonaventurovo učení augustinismu s filozofií Aristotelovou, kterého interpretoval kritičtěji než Tomáš Akvinský. Protože vůli a lásku hodnotil výše ... … více

Konstantinopolské koncily

První konstantinopolský koncil (známý i jako druhý všeobecný) se konal r. 381 v Konstantinopoli, kam jej svolal císař Theodosius Veliký. Měl znovu potvrdit nicejské vyznání víry a přispět tak k uklidnění zmatků, jež vyvolaly šířící se hereze, zvláště ... … více

Eklesiologie

Z řec. ekklésia, a logia, »věda (teologická), jejímž předmětem je církev«. Někteří soudí, že o pravé e. lze hovořit teprve od 14. stol., kdy - augustinián Jakub z Viterba napsal spis De Regimine Christiano (1301-1302). Největší rozmach doznala e. ve 20. ... … více

Mappó

"Konec zákona"v japonském buddhismu je konec času v buddhistické eschatologii, který se vyznačuje nedisciplinovaností buddhistů, nepochopením tradovaných svatých spisů a nemožností spásy. Je konečným bodem vývoje, který začíná smrtí Gautamy: tisíc let ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz