iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Poslední večeře

Označuje velikonoční večeři, kterou Ježíš slavil s - apoštoly předtím, než byl zajat a zabit na kříži (Mt 26,26nn, Mk 14,22 a d., Lk 22,19nn, 1 Kor 11,23nn) a během níž ustanovil - eucharistii.… více

Mongolské náboženství

Mongolové žijí jako národ rozdělený na četné kmeny. Přes velký buddhistický vliv se zachovaly i v nové době stopy lidových středoasijských forem víry. Už za dob Čingischána byl uctíván bůh nebe Tengri, původce všeho dění. Byl stvořitelem země a životodárného ... … více

Bolestná tajemství

Tak se nazývají tajemství modlitby - růžence, která rozjímají o - utrpení a smrti Krista. Je to : a) Ježíšova modlitba v - Getsemanské zahradě, b) bičování Ježíše, c) korunování trním, d) výstup na Kalvárii, e) Ježíšova smrt na kříži.… více

Etruské náboženství

Zásadně lze náboženství Etrusků těžko oddělit od řeckého, protože tito přistěhovalci byli v Itálii pořečťováni. Přesto lze mezi jmény řeckých a později římských bohů a bohyň vystopovat něco z bohů jejich vlasti, která se umísťuje někdy do Lýdie, někdy ... … více

Papežský rozkol

O papežském schizmatu (rozkolu) se mluví tehdy, když dva nebo více papežů, většinou po sporné volbě, vznášejí nárok na to, být pravoplatným papežem. Podle různého posuzování legitimity určitých papežů se čítá na 25 - 40 vzdoropapežů, počínaje Hippolytem ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz