iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Nejsvětější

Obvyklý přívlastek spojovaný s Boží Trojicí a s Pannou - Marií v tom smyslu, že si zasluhují nejvyšší úctu. Ve spojení se slovem - svátost označuje eucharistického Krista ( - eucharistie).… více

Fundamentalisté

"Doslovní" zastánci náboženství knihy (židovství, křesťanství, islám) odmítají každou modernizaci jeho pramenů zjevení (bible, korán). Stejnojmenné hnutí amerických protestantů se obrací asi od r. 1900 proti liberální teologii a novým překladům bible.… více

Jan Eudes

Narodil se 14. listopadu 1601 v normandské vesnici Ri (poblíž Argentanu ve Francii). Vstoupil k oratoriánům (1623), stal se knězem (1625) a od roku 1632 působil jako misionář venkovského lidu. Poznal, že bez dobře připravených kněží nelze uskutečnit náboženskou ... … více

Reynek, Bohuslav

(1892–1971), básník, grafik, překladatel, narozený v Petrkově u Havlíčkova Brodu. Studoval na reálce v Jihlavě, kde roku 1912 maturoval. Spolupracoval se staroříšským vydavatelstvím Josefa Floriana, překládal Rilka, Novalise, Trakla, Péguyho, Claudela, ... … více

Apollinarismus

Christologický blud nazvaný podle biskupa Apollinaria z Laodiceje, který ve snaze čelit - ariánství, jež popíralo božství Kristovy osoby, tvrdil, že v Kristu Slovo ( - Logos), nahradilo duchovní část Ježíšovy duše. Tím byla zpochybněna plnost Kristova ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz