iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Thetis

Řecká bohyně moře Thetis patřila k rodu neréoven, půvabných mořských nymf. Thetis byla manželkou smrtelného Pelea a porodila mu hrdinu Achillea; ucházeli se o ni i Zeus a Poseidón,… více

Zbožnost

Odvozeno od lat. slovese devovere, »zasvětit se něčemu«. Výraz má několik významů: a) označuje jeden ze sedmi - darů Ducha svatého, b) je to morální - ctnost, která vede k plnění povinností vůči Bohu a vůči bližnímu a která v člověku živí pocity úcty, ... … více

Pláč Jeremiášův

Ve Starém zákoně je to název sbírky pěti žalozpěvů (politické smuteční písně, lidový žalozpěv a žalozpěv jednotlivce), které se nazývají také Žalozpěvy, Nářky (Lamentationes). Kniha se připisuje prorokovi Jeremiášovi, není však jisté, zda je opravdu autorem. ... … více

Levý Hradec

Přemyslovské hradiště severně od Prahy, v němž kníže Bořivoj v letech 874 - 885, poté co byl se třiceti dvořany poučen o víře a pokřtěn biskupem Metodějem, založil nejstarší křesťanskou kamennou stavbu - kostel sv. Klimenta - a přivedl k němu jednoho ... … více

Totemový sloup

Sloup zdobený řezbami, často vysoký mnoho metrů, sloužil četným indiánským kmenům na severozápadě Ameriky jako kultovní objekt. Vyřezávané zvířecí nebo lidské figury představovaly totem nebo legendu o předcích rodu a ukazovaly každému cizinci, který dům ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz