iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Iroskotská církev

Klášterní spiritualitou formované křesťanství Irska mělo svou dobu rozkvětu v 6. - 8. stol. Nejvýznamnějšími misionáři "svatého" a "učeného" ostrova byli Palladius (4. stol.), vyslanec papeže Celestina I., a z Walesu pocházející Patrik (*385 - +461), ... … více

Nestorios

(*asi 381 – +451). Patriarcha konstantinopolský (od r. 428), stoupenec antiochijské školy, navázal na učení Diodora z Tarsu a z jeho učení o Kristově přirozenosti vyvodil závěr, že Maria se podle pravdy nemá nazývat Bohorodičkou (Theotokos), nýbrž jen ... … více

Dogmatika

V katolické církvi je to teologická věda o dogmatu. Jejím předmětem je celé křesťanské zjevení. Katolická církev i církve reformační toto zkoumání řadí k systematické teologii. Je vázáno na zjevení Boží a chce nezkráceně zachytit a podávat obsah víry. ... … více

Titus

Konvertita z pohanství, spolupracovník sv. Pavla. Ten ho ustanovil biskupem na Krétě. List sv. Pavla Titovi patří mezi tzv. pastýřské listy Nového zákona.… více

Smíšené manželství

Smíšeným manželstvím se rozumí sňatek dvou pokřtěných, z nichž jeden byla pokřtěna v katolické církvi nebo do ní po křtu v jiné církvi vstoupil, a druhý je členem církve nebo církevního společenství, jež nejsou s katolickou církví v jednotě. Podle práva, ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz