iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Evangelia

Termín evangelium je odvozen z řeckého euangelion, což se překládá jako dobré poselství (radostná zvěst). Čtyři knihy Nového zákona o životě a učení Ježíše Krista byly pojmenovány podle evangelistů Matouše, Marka, Lukáše a Jana. V centru evangelií stojí ... … více

Aiolos

Vládce větrů přebýval v nepřístupných horách, kde ho navštívil i Odysseus na svých cestách. Kult nelze prokázat.… více

Statečnost

Jedna ze čtyř - kardinálních ctností (spolu s - moudrostí, - spravedlností a - mírností). S. se rozumí síla ducha při plnění vlastních povinností. Svatý Tomáš ji v Teologické summě definuje jako »ctnost, která odstraňuje překážky a těžkosti, jež odvracejí ... … více

Bořivoj

Český kníže z rodu Přemyslovců, dle historických zpráv pokřtěn na Moravě mezi lety 874-885 moravským arcibiskupem Metodějem na dvoře Svatoplukově.… více

Jom Kippur

Den smíření je jedním z největších židovských svátků a vrcholí jím deset dnů pokání, konaného v září až říjnu. Vznikl z kultického rituálu v chrámu, od doby jeho zničení se stal v r. 70 po Kr. nejpřísnějším dnem postu a pokání s prosbou o odpuštění hříchů ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz