iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Pontifex

Z lat. pons, »most«, a facere, »činit«. Titul Summus Pontifex, dnes výlučně dávaný - papeži, se až do 11. stol. vztahoval na všechny - biskupy. Pohanský titul Pontifex Maximus se dával papežům ve 14. a 15. stol. Hierarchické a politické postavení - papeže ... … více

Beatifikace

Z lat. beatificatio, akt, kterým - papež svolí, aby byl nějaký služebník Boží veřejně prohlášen za - blahoslaveného. B. se provádí po kanonickém procesu ( - kanonizace), který se týká - ctností a pravosti - zázraků. Jedná se tedy o úctu omezenou na určité ... … více

Jednorozený

Z lat. unigenitus, »jediný zplozený«. V křesťanské nauce se tohoto výrazu používá výlučně k označení Ježíše Krista. V Janově - evangeliu Kristus sám sebe představuje jako »jednorozený Syn Boží« (Jan 3,16). Potvrzuje tak své dřívější věčné bytí a rozdíl ... … více

Nereus

Římský voják pravděpodobně v době císaře Diokleciána. Protože se stal křesťanem, byl spolu se sv. Achilleem popraven mečem (kolem roku 304). V místě, kde byli pohřbeni, na Ardeatinské cestě v Římě, stojí bazilika nesoucí jejich jména.
(V církevním ... … více

Karmelitáni

Příslušníci - řeholního řádu, pojmenovaného podle hory Karmel v Palestině (Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo). Sv. Albert z Vercelli, latinský patriarcha Jeruzaléma, udělil r. 1209 přísnou - řeholi skupině - mnichů, kteří se usadili ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz