iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Sola fide

"Jen vírou" byla zásada reformační nauky Martina Luthera. Podle pozdně středověké teologie pokání mohl hříšník dosáhnout u Boha odpuštění svých vin náboženskými úkony. S odkazem na studium bible tvrdil Luther naproti tomu, s odvoláníma zejména na sv. ... … více

Taumaturg

Řec. thaumaturgos (z thauma, »zázrak«, »div«, a odvozenina z ergon, »dílo«, »čin«). Člověk, který koná zázraky, divotvůrce.… více

Nejvyšší bytost

Uctívání nejvyšší bytosti (viz monoteismus) stálo podle domněnky některých kulturních historiků na počátku dějin náboženství. Teprve v průběhu kulturního úpadku došlo snad k mnohobožství (viz polyteismu). Této teorii dnes někteří badatelé odporují. Podle ... … více

Cyril Jeruzalémský

Narodil se z křesťanských rodičů kolem roku 315 v Jeruzalémě. Stal se tam biskupem (348), třikrát byl od ariánů vypovězen do vyhnanství a strávil tam celkem asi 16 let. O jeho pastorační činnosti svědčí promluvy, kterými připravoval katechumeny na přijetí ... … více

Kajícník

Ten, kdo lituje svých - hříchů a vyzpovídá se (»každý věřící, jakmile dospěl do věku užívání rozumu, je povinen alespoň jedenkrát ročně upřímně vyznat své smrtelné hříchy«, CIC 989), nebo ten, kdo činí - pokání, čili kdo obrátí celý svůj život k Bohu ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz