iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Lazaristé

Členové misijní - kongregace, založené r. 1625 sv. Vincencem z Paula a schválené v r. 1632. Název je odvozen od pařížské nemocnice Saint-Lazare, kde působili první stoupenci kongregace. L. se zabývají lidovými misiemi i misiemi v pohanských územích, řídí ... … více

Uniaté

Z ruského uniat, odvozeného z unija, »jednota« (původně z lat. unus, »jeden«). Příslušníci východních církví, které si po východním - schizmatu zachovaly spojení s římskokatolickou církví, nebo se k ní později připojili. Výraz sám je sporný a zpočátku ... … více

Astrologie

Člověk odedávna pozoruje nebe. Úkolem "hvězdopravectví" je snaha vykládat bytí a osudy bohů a lidí z postavení hvězd. Za tím stojí předpoklad, že mezi nebeským a pozemským děním je pochopitelně uspořádaný vztah. Zkušenost, že člověk, má-li být úspěšný, ... … více

Pygmejské náboženství

Pojem Pygmejové se používá především pro skupiny lovců a sběračů. Jsou malého vzrůstu a žijí ve středoafrickém deštném lese. Termín "pygmej" se užívá i pro označení dalších skupin Homo sapiens, pro jejichž příslušníky je charakteristický malý vzrůst (např. ... … více

Fokolarini

Náboženské hnutí žen a mužů, kteří mají v úmyslu vést život podle - evangelia a chtějí především žít v lásce a jednotě v duchu Ježíšově. Hnutí založila Chiara Lubichová v Tridentu r. 1943, schváleno bylo 23. 3. 1962 pod názvem Mariino dílo (Opera di Maria). ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz