iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Pohoršení

Jde o postoj nebo chování, které vede druhé ke konání zla. P. je závažným proviněním, jestliže ten, kdo je působí jednáním nebo opomenutím, svádí druhé úmyslně k těžkým prohřeškům. P. nabývá zvláštní závažnosti pro postavení těch, kteří je dávají, nebo ... … více

Apedemak

Bůh války se lví hlavou bylo jediné nubijsko-africké znázornění boha, které se zachovalo v jinak egyptském panteonu říše Mero. Ta ležela mezi 5. a 6. nilským vodopádem a měla svou dobu rozkvětu mezi 6. stoletím př. Kr. a 4. stoletím po Kr. Zde Apedemak ... … více

Augustiniánství

Věroučný systém nazvaný podle - církevního otce Augustina z Hippo (354-430). Vysoká úcta, které požíval Augustin v průběhu staletí nejdříve jako Augustin učitel (5.- 7. stol.), později jako církevní učitel (8.- 9. stol.), vysvětluje vliv tohoto biskupa, ... … více

Bráhmany

Tyto indické náboženské texty dávají návody k výkladu védských hymnů. Spisy, sepsané v sanskrtské próze v 9. - 7. stol. př. Kr. popisují různé rituály a dávají je do vztahu k mýtům.… více

Tolerance

Z lat. tolerantia, odvozeného od slovesa tolerare, »snášet«, »strpět«, »dát si líbit«. Myšlenka t. pramení z vůle překonat ideologické, náboženské, politické a kulturní rozdíly. Má čelit možnému střetu rozdílných přesvědčení činících si nárok na pravdu, ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz