iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Jan Křtitel de la Salle

Narodil se 30. dubna 1651 v Remeši ve Francii. Pocházel ze zámožné rodiny a měl devět sourozenců. Stal se knězem (1678) a doktorem teologie (1680). Rozhodl se, že se bude věnovat především výchově mládeže. Zakládal školy pro děti z chudých rodin a aby ... … více

Pelištejci

Nesemitský národ, který přišel patrně z Kréty, dobyl kolem r. 1200 př. Kr. jižní pobřeží Palestiny a uzavřel kanaanejské městské státy v jeden svazek. Ve válečné technice měli převahu a byli poraženi teprve králem Davidem, podrželi si však vlastní státnost. ... … více

Život po smrti

Probuzení k novému bytí nebo také další trvání duše po zániku těla jsou představy, které mají v různých náboženstvích ústřední význam. Monoteistická náboženství (viz křesťanství, židovství, islám) učí víru ve zmrtvýchvstání a vzkříšení mrtvých. Jiná náboženství ... … více

Exkardinace

Z lat. ex a cardinatio, »mimo základ«. E. je zaniknutí příslušnosti duchovního ( - kněz) k místní církvi nebo - společnosti zasvěceného života z důvodu včlenění do jiné místní církve nebo jiné společnosti církevního života (CIC 267).… více

Almužna

Z řec. eleemosyne, »soucit, milosrdenství, slitování«. V pozdně židovské době termín označoval skutky milosrdenství, vykonané ve vztahu k vlastním příbuzným. V době Ježíše Krista se za a. považovalo jednání každé zbožné osoby, která vedle - modlitby a ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz