iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Neofyt

Z řec. neophytos, »čerstvě vyrašený«, »nově narozený«. Takto se nazývají nově pokřtění, protože se zrodili k novému životu ve víře. Tento výraz pochází od sv. Pavla (1 Tim 3,6). - Křest.… více

Apolinář z Laodiceje

Se jménem biskupa Apolináře ze syrské Laodiceje si spojujeme významnou herezi 4. století, u jejíhož zrodu jsou už dobře patrné christologické problémy následujících staletí. Poté co bylo definováno dogma o plném božství božského Logu, kdy už nebylo možné ... … více

Potopa světa

Tímto pojmem se označují všechny mýty a pověsti, které vypravují o mohutné pravěké potopě, jíž padlo za oběť dosavadní lidstvo. Podle některých staroorientálních nauk o světových dobách končí každý kosmický cyklus takovou povodňovou katastrofou. Četné ... … více

Neohinduismus

Tento pojem se týká moderní fáze hinduismu, během níž dochází ke konfrontaci se západními vlivy. Lze rozlišovat dva směry: jeden integroval evropské myšlenky a snažil se korigovat sociální a náboženské zlořády v Indii (reformní hinduismus), druhý se zásadně ... … více

Parakletos

Z řec. parákletos, »ten, který je přivolán na pomoc«, »ten, který je vzýván«, z toho v latině paraclitus. Obvykle se překládá jako zastánce, obhájce, utěšitel (srov. Job 33,23, Iz 51,12). Označení pro - Ducha svatého (Jan 14,16.26, Jan 15,26, Jan ... … více