iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Řehoř Naziánský

Řehoř Naziánský se spolu s Basilem Velikým a Řehořem z Nyssy řadí k tzv. velkým Kappadočanům: tak se označuje skupina významných teologů, díky jejichž teologickému úsilí a církevněpolitické obratnosti se podařilo ke konci 4. století překonat trojiční ... … více

Ugrofinská náboženství

Stará náboženství v ugrofinské oblasti mají společnou víru v nejvyššího boha a duchy, jakož i kněžství podobné šamanismu. V centru kultovních jednání byla slavnost svátku medvědů. Rozdílné představy o onom světě mohly obsahovat pokračování života v hrobě ... … více

Svatí

Ve vlastním smyslu jsou to všichni ti, kdo pohnuti láskou žijí a zemřou v - milosti Boží. Ve zvláštním významu se za svaté označují všichni ti, které církev pozvedla ke cti oltáře za to, že praktikovali v hrdinské míře křesťanské ctnosti, nebo dali svůj ... … více

Velikonoce

Řecky pascha (v překladu Septuaginty, z hebrejského pesach, »přechod«). Nejdůležitější svátek jak pro Židy, tak pro křesťany, pro něž znamená vyvrcholení celého - liturgického roku. Kdysi se slavily v izraelské pospolitosti jako zemědělská oslava první ... … více

Dordrechtská synoda

Mezinárodní generální synoda téměř všech reformovaných církví zasedala r. 1618-19 v jižním Holandsku a vyloučila arminiány, kteří nechtěli zastával učení o predestinaci (viz kalvinismus), a označila je za heretiky.… více


Copyright iEncyklopedie.cz