iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Patristika

Z lat. pater, »otec«. Patristická - teologie označuje nejstarší křesťanské teologické úvahy, a v obecnějším rozsahu křesťanskou literaturu - církevních spisovatelů. Období p. se na Západě uzavírá smrtí Isidora Sevilského (636) a na Východě smrtí Jana ... … více

Svatí

Ve vlastním smyslu jsou to všichni ti, kdo pohnuti láskou žijí a zemřou v - milosti Boží. Ve zvláštním významu se za svaté označují všichni ti, které církev pozvedla ke cti oltáře za to, že praktikovali v hrdinské míře křesťanské ctnosti, nebo dali svůj ... … více

Theodor Abu Qurra

Theodor Abu Qurra („Otec útěchy“) byl mnichem v klášteře sv. Sáby v Jeruzalémě, než se stal biskupem v Harranu (Carrhae) v Osrhoëne. Měl pověst uznávaného dogmatika a polemika, kterou mu zjednaly četné spisy a disputace s filozofy, schizmatiky, heretiky ... … více

Cenzor

Z lat. censor, odvozeno z censere, »hodnotit«. Církevní c. má za úkol prověřovat knihy, u nichž je vyžadováno církevní schválení, a zvažovat, zda může být povoleno jejich vydání. Podle - kanonického práva to musí být »vynikající vědec, dbalý učení a žijící ... … více

Turibio z Mongroveja

Narodil se v roce 1538 ve Španělsku. Vystudoval práva v Salamance a stal se, třebaže byl dosud laik, předsedou inkvizičního tribunálu v Granadě. V roce 1580 odejel v hodnosti arcibiskupa do Limy v Peru. Cítil s domorodými Indiány, učil se jejich jazykům ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz