iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Emanace

V protikladu ke křesťanskému učení o stvoření světa z ničeho byli někteří řečtí, gnostičtí a později arabští filozofové přesvědčeni o přímém výronu všech věcí z boha.… více

Obětní beránek

Tento pojem se vztahuje k rituálu popsanému v bibli: kozel, na nějž velekněz vkládáním rukou přenesl všecky hříchy lidu a s nimi spojenou nečistotu, byl pak vyhnán do pouště. Mj. v Babylóně a v antickém Řecku musel člověk, na nějž padl los nebo volba, ... … více

Bonzové

Evropský název pro japonské buddhistické mnichy a kněze, v širším slova smyslu užívaný pak i pro tyto kněze z jiných zemí Dálného Východu. Název byl zaveden údajně sv. Františkem Xaverským, jezuitským misionářem v Japonsku a v Číně.… více

Moc klíčů

Pojem, obvyklý v katolické teologii, je odvozen z evangelia sv. Matouše (16,19), předání klíčů království nebeského Petrovi. Jím založil Kristus Petrův primát mezi apoštoly, který se přenáší i na ostatní římské biskupy.… více

Mari

Mezopotamské město, které leželo na středním Eufratu v dnešním Iráku, se stalo známým po nálezu asi 20 tisíc hliněných tabulek z 18. stol. př. Kr., na nichž jsou zaneseny významné politické a náboženské texty. Královské archivy města, které r. 1696 př. ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz