iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Ekonomie spásy

Z řec. oikonomia (z oikos, »dům« a nomos, »pravidlo«), »správa«, »plánování«, a odvozenina ze »spása«. Znamená plán - spásy stanovený Bohem, uskutečněný a zjevený v celkovém uspořádání dějin, plán, který nachází v Kristu svůj střed a svůj vrchol (srov. ... … více

Boethius

Anicius Manlius Severinus Boëthius (480–524) je nejvýznamnějším zprostředkovatelem filozofického dědictví antiky ve středověku. Pocházel z jednoho z nejstarších a nejvznešenějších římských rodů a byl mimořádně vzdělaný. Ve službách ostrogótského krále ... … více

Transsubstanciace

Teologický pojem vzniklý ve středověku z lat. trans, »přes«, a substantia, »podstata«, přijatý i - tridentským koncilem (DS 1625). Označuje se jím nauka, podle níž při - mši svaté dochází k přeměně podstaty chleba a vína v Kristovo tělo a krev, jež jsou ... … více

Zahradníček, Jan

(1905–1960), básník, překladatel, esejista, narozený v Mastníku (okr. Třebíč). Po absolvování reálného gymnázia v Třebíči studoval v letech 1926–1930 literární komparatistiku na Filozofické fakultě UK v Praze, studium však nedokončil. Byl silně ovlivněn ... … více

Eiréné

V řeckém náboženství tato bohyně ztělesňovala mír. Objevuje se jako dcera Dia a Themidy a je jednou z Hór. Byla dárkyní blahobytu a bohatství. Jejím nejslavnějším znázorněním je socha od Kefisodota, zobrazující ji s chlapcem Plutem, dochovaná v římských ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz