iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Medína

Město, které leží v dnešní Saudské Arábii, je vedle Mekky druhým městem, v němž žil Muhammad a je tam také pohřben. Po svém odchodu z Mekky (622) našel Muhammad přijetí v Medíně. Z medínského období (622-632) pocházejí pozdní súry koránu.… více

Orientální církve (Východní církve)

Tímto termínem se označují buď všechny křesťanské církve, nezávislé na primátu římského papež, vzniklé na východě Římské říše, nebo i církve Východu, sjednocené s římskokatolickou církví. Nesjednocené jsou řecké a ruské pravoslavné církve, koptická církev ... … více

Skythské náboženství

Obrovské mohyly - kurgany - polonomádského jezdeckého národa z Kavkazu, existují v jižním Rusku, Bulharsku a až do Dolní Lužice. Jestliže víme dost o hmotné kultuře Skythů, která dosáhla svého vrcholu kolem r. 500 př. Kr., o to méně známe jejich náboženství. ... … více

Profanace

Z lat. profanatio, »znesvěcení«. Urážka nebo hrubý projev neúcty vůči posvátnému místu, která může být odčiněna kajícím obřadem. Vinník podléhá trestu podle - církevního práva. (srov. CIC 1211, 1376).… více

Antifona

Z řec. antiphoné, »hlas proti hlasu«. Od 4. stol. označuje provedení dvouchórového zpěvu způsobem, kdy jeden sbor odpovídá druhému. Toto provedení je rozdílné od staršího liturgického zpěvu, ve kterém jednomu sólistovi odpovídá všechen lid a., vyslovenou ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz