iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Lambethské konference

Od r. 1867 se setkávají všichni anglikánští biskupové po deseti letech ke společné konferenci. Předsedá arcibiskup z Canterbury, podle jehož sídla "Lambeth-Palace" v Londýně se konference nazývá. Fórum biskupů sice nemá žádnou církevní jurisdikční pravomoc, ... … více

Somaskové

Ordo Clericorum Regularium a Somasca (Řád řeholních kleriků v Somasce), neboli Společnost služebníků chudých, založená r. 1528 benátským - laikem Girolamem Mianim (Hieronymus Aemiliani, 1537, svatořečen 1767). - Kongregace, která později převzala jméno ... … více

Antonín

Antonín (Antonios) je považován za otce mnišství, a to především díky Atanášovi. Právě díky jeho Životu svatého Antonína Poustevníka se stal první historicky uchopitelnou postavou mezi mnichy. Pocházel z koptských rodičů a narodil se roku 251 ve Středním ... … více

Tartaros

V řecké mytologii označuje slovo zvláštní část podsvětí, kde mají své kořeny země a moře. Na nehostinném místě bydlely stínové bytosti a bohové podsvětí.… více

Všudypřítomnost

Přívlastek, který představuje spásonosnou přítomnost Boží, blízkou kadému stvoření a všude, přesto, že je zcela »jiný« než příroda a je absolutně nadsmyslný. Toto pojetí je krásně vyjádřeno v žalmu 139. - Ubikvismus.… více


Copyright iEncyklopedie.cz