iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Rudra

Ve staroindických védách je tento bůh lukostřelcem, jehož šípy přinášejí nemoc a smrt. Je také otcem bohů bouře, Marutů. Současně je léčitelem a pramenem tisíce léčivých prostředků.… více

Doxologie

Z řec. doxa, »sláva«, a logos, »rozmluva«. V - liturgii termín označuje oslavné vyjádření, vzdávající chválu Bohu Otci nebo Kristu či - Nejsvětější Trojici. Například eucharistická modlitba se uzavírá d. Skrze něho a s ním a v něm... Menší d. je - Sláva ... … více

Buddha

"Probuzeným" se označuje v buddhismu ten, kdo dosáhl nejvyššího cíle, osvícení. Poznal a překonal zákonitosti, které nutí člověka při jeho uvěznění ve světě k věčným znovuzrozením. Buddhovství se přitom člení na dvě fáze: po osvobození od žádostivosti, ... … více

Nedokonalá lítost

Z lat. attritio, odvozeno z atterere, »pokořit«. Termín se objevil poprvé v 11. stol. a znamená nedostačující - lítost, nepřiměřený pokus dosáhnout - dokonalé lítosti. Později byla nedokonalá lítost myšlena jako lítost vycházející z různých mravních pohnutek, ... … více

Škapulíř

Z lat. scapulare. Široký pruh látky splývající přes hrudník i přes záda, který nosí příslušníci mnišských řádů. Původně to byl svrchní pracovní šat benediktinských - mnichů. I - laici, patřící ke - třetím řádům a - bratrstvům, nosí na těle pod oblečením ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz