iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Církevní právo

Kodex kanonického práva (Codex iuris canonici - CIC) obsahuje pro katolíky závazné základy práva a zásady, podle nichž mají být uspořádány vztahy uvnitř církve, jak vyplývají z její neměnné, protože Bohem zjevené nauky. Původní CIC z 19. 5. 1917 byl revidován ... … více

Ad limina

Lat. výraz »k hrobům (apoštolů)«. Označení pro návštěvu pastýřů jednotlivých místních církví v Římě, městě spojeném s památkou - apoštolů Petra a Pavla. - Návštěva ad limina.… více

Dógen

Učení zakladatele školy Sotó japonského zenu (*1220 - +1253) sahá už k sektě Rinzai a čínské tradici.… více

Vulgata

Papež Damasus pověřil kolem r. 382 sv. Jeronýma, aby pořídil latinský překlad bible a nahradil jednotným textem verze, pořízené ve starších dobách v sev. Africe (Afra) a v Itálii (Itala), které se od sebe namnoze lišily. Jeroným zcela nově přeložil Starý ... … více

Áron

Bratr Mojžíše a Mirjam ze židovského kmene Levi. Na úpatí hory Sinaj nechal odlít zlaté tele, které pak Izraelité uctívali jako modlu. Potomci Áronovi byli kněžími v jeruzalémském chrámě.… více


Copyright iEncyklopedie.cz