iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Terezie Markéta od Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Narodila se v Arezzu v Toskánsku r. 1747 v šlechtické rodině Rediů. Dne 1. září 1764 vstoupila do kláštera bosých karmelitek ve Florencii. Dostala zvláštní milost zkušenostního nazíraného poznání, toho, co praví sv. Jan: „Bůh je láska.“ Cítila se povolána ... … více

Logos

Řec. výraz znamenající totéž, co v latině verbum, »slovo«. V - teologii označuje především Ježíše Krista, nakolik existoval již u Otce a podílel se na téže božské přirozenosti, na zahájení stvoření a - zjevení. Jako filosofický termín znamená l.: a) dynamický ... … více

Mariánský rok

Rok věnovaný Panně - Marii. Pius XII. jej vyhlásil v r. 1954, aby zdůraznil výjimečnou svatost Matky Kristovy, vyjádřenou v tajemstvích jejího - neposkvrněného početí a jejího - nanebevzetí. Jan Pavel II. svou encyklikou Redemptoris Mater vyhlásil další ... … více

Patroklos

Achilleův přítel a druh z mládí je jedním z Homérových hrdinů trojské války. Když se Řekové před Trójou dostali do nejvyšší tísně, protože Achilles se hněval a stáhl se z boje, vytáhl Patroklos v Achilleově zbroji do bitvy a zahnal Trójany zpět až k městské ... … více

Synoptici

Tak jsou jmenováni autoři evangelia sv. Matouše, Marka a Lukáše, protože texty jimi sepsané mohou být seřazeny na základě rozmanitých textových paralel, stejné volby látky a jejího uspořádání, příbuzného způsobu znázorňování ve formě synopse. Objasňování ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz